Natuurwaarden versterken met woningbouw

Hoe bouw je grote hoeveelheden woningen in tijden waarin natuurherstel, waterveiligheid en klimaatadaptatie eveneens een hoofdrol spelen? Harm Janssen en Theo van der Plas vertellen vanuit de Gnephoekpolder hoe BPD met landschappelijk ontwikkelen de grote woningbouwopgave verbindt met veel andere thema’s.
  • Publicatiedatum: 13 juli 2023

Harm Janssen: 'Het bouwen van betaalbare woningen gebeurde de afgelopen jaren veelal binnenstedelijk, door transformatie, verdichten en toevoegen. Dat is echter onvoldoende om aan de huidige vraag en de enorme woningbouwopgave te voldoen. Daarom zullen we ook plekken aan de randen van steden en dorpen moeten benutten, die goed aansluiten op bestaande voorzieningen en infrastructuur. Inmiddels ziet de politiek dat ook. Maar gezien de hoge snelheid waarmee natuur en landschappelijke waarden achteruitgaan, is het net zo belangrijk dat we die locaties op een duurzame en natuurinclusieve manier ontwikkelen. Passend bij het landschap en met veel aandacht voor bodem en water. Zodanig dat we echt toekomstbestendige leefomgevingen creëren die weerbaar zijn tegen de uitdagingen van bijvoorbeeld klimaatverandering. Dat is landschappelijk ontwikkelen.'

Theo Van Der Plas Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Theo van der Plas en Harm Janssen
Nu ingrijpen voor later

'Wij ontwikkelen gezonde leefomgevingen waar mensen graag wonen' vervolgt Janssen. 'Dat betekent meer dan alleen op grote schaal zo snel mogelijk woningen bouwen. Met nieuwe gebiedsontwikkelingen krijgen we de kans ook bij te dragen aan andere opgaven zoals het herstel van ecosystemen en biodiversiteit en het terugdringen van de stikstofuitstoot. En met de aanleg van nieuwe natuur brengen we de verarmde bodem weer tot leven. In nieuwe woongebieden moet de ondergrond water kunnen vasthouden in tijden van droogte, maar evengoed maken we de omgeving minder kwetsbaar voor wateroverlast. Zo hangen veel opgaven samen. We nemen dit zeer serieus en willen hierin, met deze vorm van woningbouw in en met het landschap, de rol van aanjager op ons nemen.'

Het draagvlak groeit, in de politiek én de maatschappij
Harm Janssen Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Harm Janssen
CEO
Mail Harm Janssen

Besluiten op basis van data

'Bij landschappelijk ontwikkelen beginnen we niet met een vastomlijnd plan', vertelt Theo van der Plas. 'We laten bodem en water leidend zijn en stellen onszelf ook de vraag: wat gebeurt er als we niets doen? Samen met ecologen en hydrologen onderzoeken we omgevingsdata. Gecombineerde datalagen geven ons interessante inzichten. In het ontwikkelgebied Gnephoek bij Alphen aan den Rijn zien we bijvoorbeeld dat het logisch is om te bouwen op hoger gelegen zanderige gebieden en in de polders waar het veen al eerder is afgegraven. Ook zien we dat door afgraving en druk vanuit diepere lagen sprake is van zoute kwel. Een interessant vraagstuk: hoe breng je dit proces weer in evenwicht? In andere delen gaan we aan de slag met het landschap en natuurherstel, bijvoorbeeld door vernatting. Dat leidt tot meer uitstootreductie en is beter voor fl ora en fauna, met een aantrekkelijker landschap en hogere biodiversiteit. Verder komen er nieuwe verbindingen met de bestaande stad en groene zones aan de randen. Zo kunnen er veel meer mensen van het landschap genieten.'

Groeiend draagvlak

Janssen: 'Als we zelf onvoldoende expertise in huis hebben, betrekken we andere deskundigen. Weersextremen worden groter, dus we werken steeds meer samen met waterschappen en met partijen die plekken zoeken om hernieuwbare energie op te wekken. Helaas duren plannen voor een gebiedsontwikkeling en de discussies daarover met alle betrokken partijen vaak lang. Nadat minister Hugo de Jonge in de Gnephoek op bezoek kwam, begon het enthousiasme bij overheden toe te nemen. Hij zag dat er goed is nagedacht over hoe je met het landschap kunt omgaan. Het beeld is nog vaak dat door woningbouw het landschap wordt verkwanseld, maar het tegendeel is waar. Het draagvlak voor landschappelijk ontwikkelen groeit, in de politiek én de maatschappij. Betrokkenen reageren vaak blij verrast op de zorgvuldigheid waarmee wordt gewerkt.'

Eerste wapenfeiten

Janssen noemt ook het ontwikkelgebied Reeve als toonbeeld van landschappelijk ontwikkelen. 'Daar, in de IJsseldelta bij Kampen, ontstaat een nieuw woongebied op en tegen een nieuw aangelegde klimaatdijk. Bij het ontwerp is rekening gehouden met ruimte voor de rivier en er komt een nieuw leefgebied voor vogels en dieren.' Van der Plas beschrijft nog een mooie gebiedsontwikkeling. 'Op het voormalig Marine Vliegkamp Valkenburg bij Katwijk ontwikkelen we niet alleen woningen, maar denken we ook mee over het integraal verbinden van landschappelijke thema’s. Zo komt er een 180 hectare groot recreatief landschap, Mient Kooltuin, waar schoon kwelwater uit de naastgelegen duinen doorheen stroomt, via de kreken in de toekomstige woonwijk naar het Valkenburgse Meer. Ook loopt er een watertransportleiding door het gebied, waaruit we op basis van aquathermie energie willen onttrekken voor warmte en koeling in huizen. We zijn er trots op dat woningen samen met de natuur centraal staan in de wijk.'

BPD Dossier ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Dossier. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?