'In de Binckhorst gaven we de openbare ruimte terug aan de buurt'

Robert van Asten geeft vanuit zijn rol als wethouder Mobiliteit en Cultuur in Den Haag (D66) zijn visie op mobiliteit. Hij benadrukt als één van de drie experts in BPD Dossier #6 om mobiliteit als één geheel op te vatten. Het gaat erom ingrepen in mobiliteit onlosmakelijk te koppelen aan de consequenties ervan voor de omliggende lokale en regionale gebieden.
BPD Dossier gratis ontvangen?

'Er moet veel gebeuren om Den Haag voor de toekomst bereikbaar te houden, maar ook leefbaar en verkeersveilig. De ambities zijn namelijk fors: de stad groeit de komende jaren naar 600.000 inwoners. Daarbij is de afhankelijkheid van de auto in Den Haag nog steeds erg groot. En dat terwijl Den Haag de meest dichtbevolkte stad van Nederland is. Dat leidt tot verstopping en vertraging en een aantasting van de leefkwaliteit. Tegen die achtergrond zetten we als gemeente in op een doorontwikkeling van het mobiliteitssysteem. Dat gebeurt op verschillende schaalniveaus en in een nadrukkelijke samenwerking met andere (markt)partijen. Op het schaalniveau van de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag hebben we de afgelopen jaren al de nodige successen geboekt met de Randstadrail, die uitstekend wordt gebruikt. Daarbij werken we nauw samen met partijen als de provincie en ProRail.

Nieuwe tramverbinding

Op de schaal van de stad gaat het onder meer om de grote gebiedsontwikkelingen waar veel woningen gebouwd gaan worden, zoals de wijken Binckhorst, Central Innovation District, Laakhaven en Den Haag Zuidwest. Per gebied kijken we nauwkeurig welke modaliteiten er al aanwezig zijn en welke we eventueel willen toevoegen. Laakhaven ligt bijvoorbeeld pal naast het veelgebruikte treinstation Hollands Spoor. De ontsluiting is daar al goed geregeld. In andere gebieden is de tram – bestaand en nieuw – meer in beeld. Waar we ook naar kijken zijn de verbindingen – letterlijk en figuurlijk – met de regio. Zo wordt de bereikbaarheid van Den Haag Zuidwest bijvoorbeeld in verband gebracht met die van het Westland en hebben we daar met onze buurgemeente intensief overleg over. Daar onderzoeken we de mogelijke aanleg van een nieuwe tramverbinding die zonder veel kruisingen de zuidwestelijke rand van de stad – en verder – kan bereiken.

Zo hebben we in Binckhorst er bijvoorbeeld voor gekozen om aparte parkeergebouwen te ontwikkelen voor bewoners.
Robert van Asten
Wethouder gemeente Den Haag

Arbeidsplaatsen

Het gaat ons om het systeem als geheel; je kunt geen ingreep plegen zonder ook de gevolgen voor de aangrenzende, regionale gebieden in de beschouwing te betrekken. En het gaat naast woningbouw ook nadrukkelijk om economische functies. Hoe houden we die gezamenlijk, en de daarmee verbonden arbeidsplaatsen, bereikbaar? Bij de uiteindelijke keuzes voor verbindingen en routes zoomen we in op het laagste schaalniveau: de inrichting van onze buurten en straten. In de keuzes die daar gemaakt worden, is het zaak om bewoners, ondernemers, investeerders en andere betrokkenen goed mee te nemen. Het gaat dan om het precieze samenspel van infrastructuur en de inrichting van een gebied. Zo hebben we in de Binckhorst er bijvoorbeeld voor gekozen om aparte parkeergebouwen te ontwikkelen voor bewoners. Deze staan los van de woningen en woongebouwen en daarmee wordt er ook niet meer geparkeerd op straat. Daarmee wordt de rol van de auto teruggebracht en geven we de openbare ruimte terug aan de buurt.’

BPD Dossier ontvangen?

Deze column verscheen in BPD Dossier #6. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?