Sterk jaar voor gebiedsontwikkelaar BPD

Het jaar 2019 is voor Bouwfonds Property Development (BPD) een sterk jaar geworden, zowel op het vlak van financiële als operationele resultaten. In totaal verkocht BPD bijna 6.500 woningen in honderden (deel)projecten, verspreid over meer dan 230 gemeenten in Nederland en Duitsland. Het percentage aan particuliere koopwoningen hiervan bedraagt 90%. Tot en met eind 2019 zijn 805 middeldure huurwoningen aan de woningportefeuille van BPD toegevoegd. Sinds de oprichting in 1946 heeft BPD nu in totaal meer dan 356.000 woningen gerealiseerd. De totale verkoopomzet over 2019 bedroeg € 2,5 miljard, de operationele nettowinst was € 124 miljoen.
  • Publicatiedatum: 9 maart 2020

Walter de Boer, CEO van BPD, licht toe: '2019 was om een aantal redenen een jaar om niet snel te vergeten. We wonnen prachtige tenders in Nederland en Duitsland, maar we kregen ook te maken met de stikstof (PAS)- en PFAS-uitspraken in Nederland. Op de toch al verhitte woningmarkt leverde dat helaas onduidelijkheid en vertraging op. De producties in beide landen werden blootgesteld aan bedreigingen die zich ook in 2020 voortzetten. In Duitsland gaat het vooral om de beperkte bouwcapaciteit en de stijgende bouwkosten. In Nederland is het de planuitval- en vertraging. Steeds meer bestemmingsplannen hebben last van grote bezwaardruk. Alternatieven voor hogere productieaantallen en een zwaarder accent op betaalbaarheid zijn er nauwelijks.'

De Boer benadrukt: 'Er worden te weinig locaties beschikbaar gesteld voor woningbouw. En als er dan uiteindelijk locaties in beeld zijn, worden ze bedolven onder een opeenstapeling van ambities, met alle consequenties van vertraging of uitstel van dien. De strijd om de ruimte is hevig: landbouw, wonen, klimaat, energietransitie en natuur beconcurreren elkaar. De politiek dient hier fundamentele ruimtelijke keuzes te maken. En er dient te worden samengewerkt om plannen uitvoerbaar te maken: tussen marktpartijen onderling en vooral ook tussen de publieke en private sector.'

Betaalbaarheid en beschikbaarheid van wonen

De Boer: 'De resultaten van BPD mogen dan tot tevredenheid stemmen, we realiseren ons terdege dat we er nog lang niet zijn. Velen vinden op de woningmarkt steeds moeilijker wat ze zoeken. De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip. Wij zien het als onze opgave om te werken aan structurele betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en zullen daar ook in 2020 actief werk van blijven maken. Het in oktober 2019 opgerichte BPD Woningfonds is daar slechts één uitdrukkingsvorm van. Daarnaast blijven we gericht op groei in Nederland en Duitsland, onze thuismarkten. In 2020 gaan we onvermoeibaar door met binnenstedelijke gebiedstransformaties. Hiernaast behouden wij onze sterke focus op de uitleggebieden en aan de stadsranden, als oplossing voor betaalbare en beschikbare huisvesting.'

Vooruitzicht

De Boer, tot slot: 'De vooruitzichten voor 2020 zijn zonder meer positief, zowel voor BPD als voor de gehele sector. Wij blijven ons toeleggen op het scheppen van inclusieve leefomgevingen, waarin we met integrale aandacht de fysieke, ruimtelijke én sociale dimensie van het wonen benaderen. Steeds vaker verwachten wij op te zullen treden als regisseur van grote integrale gebiedsontwikkelingen. De totale opgebouwde, gezekerde woningportefeuille van BPD bedraagt 74.000 woningen.'


De financiële resultaten van BPD over 2019 zijn bekendgemaakt in navolging op de jaarcijfers van Rabobank.

Op de hoogte blijven van ons werk?