90% van de consumenten heeft belangstelling voor duurzaam wonen

BPD heeft in 2018 haar duurzaamheidsstrategie aangescherpt en werkt aan projecten die zich ook op dit gebied onderscheiden. Maar wat vindt de consument eigenlijk van duurzaamheid? Hoe kijkt hij aan tegen duurzaam wonen en wil hij daarin ook mee-investeren? Onderzoek onder 1.200 klanten wijst uit: de wil is er maar het ontbreekt aan de informatie om de goede keuzes te maken. Ook voor BPD ligt daar een opgave.
Download whitepaper

BPD zet zelf volop in op duurzame gebiedsontwikkeling en heeft vier pijlers benoemd die hieraan richting geven: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire gebiedsontwikkeling en gezondheid. Toekomstbestendigheid én betaalbaarheid zijn daarin voor BPD beide van belang. Maar kunnen en willen onze klanten ook investeren in een duurzame woning en woonomgeving? Een onderwerp dat momenteel volop in de belangstelling staat. Zo meldde het Nibud in mei 2019 dat 43 procent van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is binnen vijf jaar de woning te verduurzamen. Oorzaak onder meer: zij weten niet welke financiële regelingen ze vanuit de overheid kunnen verwachten.

Wat heeft de consument over voor duurzaamheid?

Om hier meer zicht op te krijgen, heeft BPD dit voorjaar opdracht gegeven aan Motivaction om circa 1.200 respondenten te vragen naar wat zij belangrijk vinden bij duurzaam wonen. Daarbij zijn drie doelgroepen onderscheiden die voor BPB belangrijk zijn, met elk hun eigen visie op duurzaamheid: de ‘Structuurzoekers’ (grootste aandeel in de Nederlandse bevolking), de ‘Statusbewusten’ (hebben de financiële middelen en zien duurzaamheid als nieuw statussymbool) en de ‘Verantwoordelijken’ (met een intrinsieke interesse in duurzaamheid).

BPD Steenbrugge in Deventer
Onbewust duurzaam

Het onderzoek ‘Onbewust Duurzaam’ levert een aantal belangrijke conclusies op. Zo denken consumenten bij duurzaamheid in eerste instantie vooral aan energie. Veel minder lijkt het hen te gaan om zaken als milieu en gezondheid. Opvallend is echter dat wanneer het over de woonwensen gaat, duurzaamheid hierbij wel degelijk een grote rol speelt – bij de woning en zeker ook op gebiedsniveau. Aspecten als levensloopbestendigheid, groen, natuur, openbaar vervoer en fiets- en wandelpaden: de consument hecht er veel waarde aan, naast energiezuinigheid. Deze kwaliteiten worden alleen niet in verband gebracht met duurzaamheid: de consument lijkt dus ‘onbewust duurzaam’. Het onderzoek wijst verder uit dat 90 procent van de consumenten wel belangstelling heeft voor duurzaam wonen maar zich daarbij wel afvraagt: wat levert het mij op? Financieel, maar ook in termen van kwaliteit, waarde en comfort.

In het verlengde van deze conclusies is de vraag: welke inzichten neemt BPD mee in haar aanpak? Het onderzoek maakt duidelijk dat de toegevoegde waarde van duurzaamheid – op verschillende schaalniveaus – veel beter voor het voetlicht moet worden gebracht. Hier ligt dus een belangrijke communicatie-opgave, ook voor BPD. Dat geldt zeker ook voor de informatie rondom duurzame woningen. De wil is er bij de consument om te investeren maar er is verwarring en onzekerheid over de mogelijkheden, baten en terugverdientijd. Ook hier is meer transparantie en inzicht nodig alsmede een betere begeleiding tijdens de gehele ‘klantreis’: goede uniforme basisinformatie en daarnaast specifieke informatie voor de diverse doelgroepen. Zij letten op verschillende aspecten en willen daarin adequaat aan de hand genomen worden. In de derde plaats vindt de consument dat ook gemeenten en marktpartijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Op de woning wil hij zelf nog wel aangesproken worden maar op gebiedsniveau (water, groen, mobiliteit) zijn anderen aan zet – met name de overheid. De projectontwikkelaars en bouwers moeten er vooral voor zorgen dat nieuwe woningen al zo duurzaam mogelijk worden opgeleverd.

Wat levert het mij op?

BPD leert vooral uit dit onderzoek dat consumenten anders tegen duurzaam wonen aankijken dan professionals. Zij zijn niet in eerste instantie geïnteresseerd in de techniek en de maatregelen. Waar het in de wereld van gebiedsontwikkeling al snel gaat over tal van onderwerpen zoals circulariteit, zijn consumenten vooral geïnteresseerd in de vraag: wat levert het mij op? Wanneer de informatie daarover ontbreekt, blijven hun investeringen uit. Gezien de grote duurzaamheiddopgave die voor ons ligt, is dat allesbehalve een goede zaak.
De uitdaging waar gemeenten, marktpartijen en andere betrokkenen de komende tijd voor staan, is om eenduidig en kwantitatief onderbouwd bij consumenten de voordelen van verduurzaming in beeld te brengen. Bij de woning zelf maar ook bij de buurten en wijken waar mensen in leven. Duurzaamheid leidt tot geluk, gezondheid, langer in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en prettige groene buurten. En niet in de laatste plaats: tot beter betaalbaar wonen. Die boodschap moet veel beter voor het voetlicht worden gebracht, door overheid en marktpartijen gezamenlijk. Het is een opgave die BPD zich voor de komende tijd nadrukkelijk stelt. Met de partners in de keten gaat BPD daarom het gesprek aan: wat leren we uit de uitkomsten en hoe spelen we hier gezamenlijk beter op in?

Download whitepaper Onbewust Duurzaam

Op de hoogte blijven?