"Elke duurzame droom heeft onze steun om deze te verwezenlijken"

Gebieden, gebouwen en woningen duurzaam en verantwoord ontwikkelen zit in het DNA van BPD. Patrick Joosen, regiodirecteur Zuid-West: "We zijn over de volle breedte met aandacht voor de omgeving, materialen en grondstoffen bezig. In al onze projecten komen onze vier duurzaamheidspijlers energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven terug."

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Wat betekent duurzaamheid voor BPD?

"Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. We helpen bewoners, bestuurders en gemeenten om hun ambities op dat vlak waar te maken. Op projectniveau maar ook beleidsmatig, met advies en steun voor hun plannen. Elke duurzame droom heeft onze steun, en aan toekomstbestendige plannen leveren wij graag een positieve bijdrage."

Wat is de bijdrage van BPD aan duurzame gebiedsontwikkeling?

"We zijn in onze gebiedsontwikkelingen binnen en buiten de stad dagelijks met zorg voor de bewoners, omgeving, grondstoffen en materialen bezig. We ontwikkelen energiezuinige woningen en creëren leefomgevingen die zich aan kunnen passen aan klimaatverandering. Gezond wonen en leven staat voor ons voorop. Daarnaast ondersteunen we initiatieven als City Deal van de Agenda Stad, voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving. En via de Neprom steunen wij actief de plannen van Bouwend Nederland om voor 2030 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen te bouwen."

Op welke thema’s richt BPD zich in het bijzonder?

"Energietransitie is natuurlijk een heel belangrijke opgave. In 2019 hebben we als doelstelling om alleen nog energieneutrale woningen met zonnepanelen te ontwikkelen. Zo’n tien jaar later leveren onze wijken ook energie op."

"Klimaatadaptatie heeft ook onze volle aandacht, daar kan na het akkoord van Parijs echt niemand meer omheen. We ontwikkelen gebieden met woningen die zijn opgewassen tegen wateroverlast, hittestress en droogteperioden. Een van de grote opgaven voor de toekomst is, om dat ook binnen de beperkte ruimte van de stad voor elkaar te krijgen. Vanaf 2019 is waterberging of vertraagde waterafvoer, in al onze nieuwbouwwijken mogelijk. Ook versterken we groen-blauwe netwerken en hebben onze woningen in stedelijke gebieden op termijn groene gevels en daken."

"De circulaire economie is onlosmakelijk met onze woonwijken verbonden. We bouwen tegenwoordig veel in binnenstedelijk gebied. Daar wonen en werken al jarenlang verschillende mensen. Wij houden rekening met dat historische verhaal van de plek, door te kijken welke gebouwen, of delen van gebouwen, we kunnen hergebruiken. We gaan daarbij heel bewust om met materialen en grondstoffen, door het maken van een materialenpaspoort. Zo dringen we de afvalstroom terug en geven vorm aan gebieden waar grondstofkringlopen worden gesloten. Op het niveau van de wijk, de gemeente, de regio of zelfs nationaal."

"Gezond wonen en leven staat in alle gebiedsontwikkelingen centraal. We doen het immers allemaal voor onze toekomstige bewoners. Voor hen willen we een prettige, veilige en gezonde leefomgeving creëren. We geven vorm aan openbare ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gestimuleerd worden om te bewegen. In verschillende fasen van hun leven. Onze woningen zijn vaak flexibel aan te passen als er meer kinderen bij komen, of juist als de kinderen op eigen benen gaan staan. Op die manier kunnen oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. De voorzieningen in de buurt en de identiteit van de omgeving zijn daarbij net zo belangrijk."

Op welke projecten ben je trots?

“De sloop van het voormalige CBS-gebouw in Voorburg is een prachtig  voorbeeld van circulaire economie: ruim 95% van de bouwmaterialen wordt hergebruikt. In de nieuwe, duurzame woonwijk Park070, of elders. De kenmerkende atoomschuilkelder blijft behouden en wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. Zo blijft de nieuwe wijk autovrij. De transformatie van het SDU-kantoor op de Haagse Binckhorst tot woongebouw is een ander voorbeeld van circulariteit. Maar ook in de nieuwe wijk De Horn in Rijnsburg houden we rekening met de geschiedenis: resten van een oude molen worden onderdeel van de woonwijk.”

"In Park Triangel, Waddinxveen komen de thema’s gezond wonen en leven en klimaatadaptatie samen in het centrale park, waar zeven verschillende buurtjes omheen gebouwd worden. De centrale groene long nodigt, door de inrichting als park, uit tot bewegen. Bij enorme regenval kan het overtollige water hier ook worden opgeslagen. Op termijn wordt de wijk, als het goed is,  verbonden aan een windturbine. Maar daarover zijn we nog in gesprek."

"Het laatste project dat ik wil noemen, is Proeftuin Erasmusveld in Den Haag. Daar houden we alle ballen van duurzaamheid tegelijk in de lucht. Het voormalige volkstuincomplex wordt in co-creatie, dus samen met de toekomstige bewoners, ingericht tot duurzame woonwijk waar energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven op een innovatieve manier aan bod komen."

Kun je duurzaamheid als gebiedsontwikkelaar alleen voor elkaar krijgen?

"Het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving, is altijd een samenwerking met veel partijen. Het placemakingtraject dat we in Proeftuin Erasmusveld ontplooien, is een mooi voorbeeld. Deze experimenteerfase om het gebied aantrekkelijk te maken voor nieuwe bewoners, geven we vorm samen met een stadsboerin en woonpioniers in tijdelijke tiny houses. De bewoners van die kleine huisjes leven volledig off-grid, ze zijn niet aangesloten op gas-, water- of elektriciteitsnetwerken. Hun groenten verbouwen ze samen op de stadsakker."

"Het is de bedoeling dat bewoners van de nieuwe woonwijk ook veel samen gaan doen. Collectief energie opwekken, samen het beheer van de groene openbare ruimte organiseren, samen ruimtes en spullen delen. Onderdeel hiervan is een deelmobiliteitsplan: de toekomstige bewoners van Proeftuin Erasmusveld kunnen elektrische auto’s, scooters en fietsen delen. Daarnaast stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer."

"Samen leven en collectiviteit vormen ook een thema, dat in al onze gebiedsontwikkelingen terugkomt: sociale duurzaamheid. Ook daar heeft een gebiedsontwikkelaar als BPD oog voor. Ons onderzoek Thuis in mijn stad heeft niet voor niets uitgewezen dat de zachtere, sociale waarden, doorslaggevend zijn bij de keuze van mensen voor een woonomgeving. Laten we die waarden duurzaam creëren met z’n allen."

Meer informatie

Lees het interview met Patrick Joosen in het dossier ‘Nederland Klimaatneutraal’

Artikel Nederland Klimaatneutraal

Patrick Joosen

Patrick Joosen is directeur van regio Zuid/West en ambassadeur voor het thema Duurzaamheid. "Energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit… Duurzaamheid is een breed begrip. BPD werkt nauw samen met gemeenten aan klimaatbestendige oplossingen. We kijken daarbij naar de hele leefomgeving en gaan verder dan de norm."

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Duurzaamheid
Proeven aan duurzaam wonen en leven in Proeftuin Erasmusveld
Meer weten
Duurzaamheid
Energieneutraal in 3 stappen
Meer weten
Duurzaamheid
Woningen van stro in Westwaard: leem en stro als moderne bouwmaterialen
Meer weten