Vijf oplossingsrichtingen voor betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen in Nederland staat onder druk. Vooral in de Randstad en grote steden schieten de prijzen omhoog. BPD ziet diverse oplossingsrichtingen en wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden.

Naar alle artikelen

Twitter LinkedIn Facebook Mail

Meer beschikbare locaties

Tot 2030 is er naar verwachting vraag naar 1 miljoen nieuwe woningen. Die woningen kunnen slechts gedeeltelijk binnenstedelijk worden gerealiseerd. We moeten daarom lijken naar zowel binnenstedelijke locaties als locaties daarbuiten, aangezien niet alle nieuwe woningen in de stad passen. Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is kostbaarder dan elders. De looptijd is langer en bovendien wil niet iedereen (hoog)stedelijk wonen. Daarom ligt het voor de hand om ook te kijken naar locaties aan de stadsranden en locaties die al ontsloten zijn door openbaar vervoer en aanhaken op bestaande voorzieningen.

Slim verstedelijken

Volgens recent onderzoek kan maximaal een 3e van de woningvraag in de stad worden opgevangen. Daarvoor moet dan wel in hogere dichtheden worden gebouwd en is een extra investering van € 3,6 miljard noodzakelijk. Verstandige verstedelijking zit hem in verdichten, verslimmen en vergroenen op zodanige wijze dat er aantrekkelijke woonmilieus ontstaan. Daarbij ligt het toevoegen van hoogbouw voor de hand, maar grondgebonden concepten zijn ook zeker zeer gewenst. Bij slimme verstedelijking gaan woningbouw, aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte, goede voorzieningen en ontsluiting per fiets, auto en openbaar vervoer hand in hand. Zo houden we onze steden leefbaar en aantrekkelijk.

Wonen (financieel) toegankelijk maken

BPD werd in 1946 – onder de noemer Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten – opgericht als antwoord op de woningnood na de Tweede Wereldoorlog. Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten wilde  betaalbare koopwoningen mogelijk te maken voor mensen met een bescheiden inkomen. Anno 2017 dreigt betaalbaar wonen opnieuw een probleem te worden. Ook nu is er weer behoefte aan nieuwe financieringsvormen, creatieve constructies en passende regelgeving. Bijvoorbeeld door naar de totale leeflasten te kijken, waarvan naast woonlasten ook kosten voor energie en mobiliteit deel uitmaken.

Als de lasten voor energie en mobiliteit naar beneden kunnen omdat het om een duurzame woning in de buurt van een ov-knooppunt gaat, kunnen de huur- of hypotheeklasten omhoog. Maar denk ook aan nieuwe financieringsmogelijkheden, zoals de inzet van particulier geld via coöperaties. En waarom zouden we woningen in 30 jaar aflossen, terwijl we langer werken en leven? Deze en andere vragen zouden we onszelf – met overheden, corporaties, marktpartijen, banken – moeten stellen om betaalbaar wonen toegankelijk(er) te maken.

Nieuwe en slimme producten

Ook nieuwe concepten en producten kunnen een impuls geven aan betaalbaar wonen. Denk aan de shared economy, waarbij bewoners gastenkamers en een wasruimte met elkaar delen. Aangevuld met services zoals een deelauto. In Amsterdam experimenteert BPD al volop met de deeleconomie met de projecten Holon House en APPartments. Bij de woontoren Holon House staan compact en collectief wonen centraal. Naast zeer compacte éénkamer appartementen van 29 m2 en 41 m2 zijn daardoor ook appartementen tot 115 m2 mogelijk.

Het woningaanbod is hierdoor niet alleen geschikt voor starters, vrijgezellen en ouderen, maar ook voor gezinnen en thuiswerkers. Door aspecten van de deeleconomie toe te passen, zijn in het gebouw functies gecreëerd die voor een individu niet haalbaar zijn. Ook de woningen zelf bieden veel flexibiliteit. Nieuwe woningtypologieën – zoals de gezinsappartementen in Family Scraper COOL in Rotterdam – zorgen ervoor dat stedelijk wonen voor meer doelgroepen interessant wordt. Onderzoek van ANA Architecten in samenwerking met BPD laat zien dat er met inventieve indelingsconcepten veel mogelijk is om in (veranderende) woonwensen te voorzien.

Goedkoper bouwen

De afgelopen jaren hebben bouwers en aannemers een grote efficiencyslag gemaakt. Denk aan prefab bouwen, efficiëntere bouwmethoden en het gebruik van andere materialen. Om wonen in de toekomst betaalbaar te houden, zal de kennis in de bouwketen nog verder moeten worden aangewend om de kosten omlaag te brengen. Ook aan productzijde kunnen andere type producten worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan all-inclusive woningen – kant-en-klare woningen waarbij keuken, badkamer, vloer en afwerking van de muren in de prijs inbegrepen zijn. Kopers hoeven op die manier minder eigen geld mee te brengen. Maar ook cascowoningen waarbij de koper zelf de woning in eigen tempo afbouwt.

Meer weten over dit thema?

Meld u aan om op de hoogte te blijven via onze digitale nieuwsbrief.

Ja, ik wil op de hoogte blijven

Nu samen doorpakken!

Nederland kent als vanouds inclusieve steden met een mix van diverse groepen mensen. Een kwaliteit die we niet verloren moeten laten gaan. Dat vergt inzet van ons allemaal. BPD ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om wonen betaalbaar te maken én te houden. Door het hoog op de politieke agenda te plaatsen en het publieke debat niet uit de weg te gaan. Maar ook door zelf aan de slag te gaan met het uitwerken van concrete oplossingen. We kunnen dat niet alleen. Overheden, banken, marktpartijen, corporaties, beleggers, bouwers en andere betrokkenen: we moeten het samen doen. Het vergt inzet van ons allemaal om wonen in Nederland betaalbaar te houden. 

Meer informatie

Zowel in Duitsland als in Frankrijk en Nederland kampen steden en regio’s met een tekort aan betaalbare woningen. De markt alleen kan dat probleem niet oplossen. Lees meer in: Leven en overleven. Over affordable housing in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een internationale inventarisatie van kansen en knelpunten.

Leven en overleven (pdf)

BPD ziet 5 oplossingsrichtingen en wil met gemeenten, beleggers, corporaties, banken en andere partijen betaalbaar wonen haalbaar maken én houden.

Interessant? Delen! Twitter LinkedIn Facebook Mail
Integrale gebiedsontwikkeling
Nostalgie van oude Campina melkfabriek blijft behouden in nieuwbouw De Zuivelfabriek
Meer weten
Integrale gebiedsontwikkeling
Richard Florida: 'Winnaars en verliezers'
Meer weten
Betaalbaarheid
Kwaliteit toevoegen met betaalbare woningen
Meer weten